Karnataka Government Insurance Department

Government of Karnatakalogo

ಪ್ರಿಯ ವಿಮಾದಾರರೇ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ, ನಮ್ಮ ಸಹಾಯಾವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಯು ದಿನಾಂಕ ಜುಲೈ ೧ ರಿಂದ 080-22861431 ಗೆ ಬದಲಾಗಿದೆ.