Karnataka Government Insurance Department

Government of Karnatakalogo

ಪ್ರಿಯ ವಿಮಾದಾರರೇ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ, ನಮ್ಮ ಸಹಾಯಾವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಯು ದಿನಾಂಕ ಜುಲೈ ೧ ರಿಂದ 080-22861431 ಗೆ ಬದಲಾಗಿದೆ.

ಆತ್ಮೀಯ ವಿಮಾದಾರರೇ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಿ, ಟಿಕೆಟ್‌ ಸಂಖೈಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪತ್ರ/ಈ-ಮೇಲ್‌ ವ್ಯವಹಾರ ದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲು ವಿನಂತಿಸಲಾಗಿದೆ, “ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಲು ಸಮಸ್ಯೆ ದಾಖಲು ಕೊಂಡಿಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಲು ಕೋರಿದೆ."